Torreberga ängar

Torreberga ängar är en ovanligt rik fågellokal.

Söder om Staffanstorp vid Torrebergabäcken ligger ett större våtmarksområde som bjuder på ett mycket rikt fågelliv under större delen av året. På Åbacken i södra delen av området finns också en intressant flora.

Området ligger söder om Staffanstorp kring Torrebergabäcken på gränsen mellan Lundaslätten i norr och backlandskapet i söder. De öppna fuktiga ängarna kring ån har varit slåtterängar under många århundraden. Under jordbruksreformerna på 1800-talet anlades här ett reglerat översilningssystem för att åstadkomma hög avkastning. Spår efter detta översilningssystem syns på flera ställen på Torreberga ängar. Under början av 1900-talet var stora delar av ängarna uppodlade men genom nedbrytning av organiskt material har markerna sjunkit ihop, åter blivit fuktiga och används idag som betesmark eller vall.

Torreberga ängars största värde ligger i det rika fågellivet. Närmare 70 fågelarter häckar regelbundet i området och ett stort antal andra arter besöker tillfälligt ängarna under året. Totalt har över 210 fågelarter noterats här vilket är anmärkningsvärt. Bland häckfåglarna kan nämnas gråhakedopping, storspov, glada (se foto) och brun kärrhök. Våtmarksfåglarna hittar man främst i den damm som ligger sydväst om gården Torreberga. Mellan gården och dammen finns ett skogsparti där många av skogsarterna håller till. Söder om dessa områden breder de öppna fuktängarna ut sig kring Torrebergabäcken och här finns också flera intressanta småvatten.

Söder om bäcken i sydväst ligger Åbacken som höjer sig över de flacka ängarna. Här finns en intressant torrängsflora med arter som hedblomster, välsk krassing, sötvedel, kattfot och mandelblom. Kullen är också en bra plats att spana ut över ängarna från.